دوزیمتری تمام اتوماتیک اندازه گیری ذرات هسته ای آلفا رادون

  • شرح و توضیح :
مشتریان ما

معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی مازندران - آزمایشگاه جامع تحقیقات شمال کشور - آزمایشگاه جامع رفرانس رادون کشور

معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی مازندران - آزمایشگاه جامع تحقیقات شمال کشور - آزمایشگاه جامع رفرانس رادون کشور

بالا