تعیین مدول الاستیسیت

این وسیله جهت اندازه گیری تغییر شکل عمودی و تنش فشاری طولی مورد استفاده قرار میگیرد.
مشخصات:
ساعت اندیکاتور با دقت 0.01mm
بالا