تعیین زمان جاری شدن

دستگاه تعیین زمان جاری شدن دارای 10 لیتر ظرفیت روی پایه ای مستقر گردیده به طوریکه قسمت بالایی به قیف لبه

ای مسطح و قسمت تخلیه آن به درب آب بندی شده مجهز گردیده است .به کمک این دستگاه می توان زمان جاری شدن بتن

خودتراکم SCC را اندازه گیری کرد. این دستگاه مطابق با استانداردهای ذکر شده ساخته شده است .کلیه قسمت ها از جنس

فوالد و دارای رنگ کوره ای می باشند.

بالا