تجهیزات نفوذ پذیری خ

از این وسیله برای اندازه گیری نفوذ پذیری خاکهای درشت دانه استفاده میشود.
بالا