پیکنومتر

پیکنومتر جهت تعیین وزن مخصوص سنگدانه استفاده می شود .

مشخصات:

üجنس شیشه به ظرفیت 1000mL می باشد.
üقطر  دهانه ورودی 10mm می باشد.
üدر پوش مخروطی از جنس آلومنیوم بوده که توسط اورینگ کاملا آب بندی شده است .
بالا