اوگر های دستی خاک

برای سهولت در نمونه گیری خاک از اوگر دستی استفاده می شود.

مشخصات:

کیفیت بالای تیغه های نمونه گیر
وزن سبک
دسته های کوتاه و بلند و T شکل
کیف قابل حمل
بالا