ویکات گچ

ویکات گچ

embed'>از ویکات گچ برای اندازه گیری زمان گیرش و میزان آب مورد نیاز برای گیرش گچ استفاده میشود .این دستگاه مطابق با استاندارد ملی ایران ساخته شده است.

بالا