ظرف توده حجمی

ظرف توده حجمی :

embed'>از این ظروف برای تعیین چگالی بتن تازه ، سنگ دانه یا سایر مصالح میتوان استفاده کردن.حجم این ظروف مشخص و کالیره شده است و با به دست اوردن وزن مصالح درون ظرف میتوان وزن مخصوص ان را محاسبه کردembed'>ظرف توده حجمی 3 لیتری              AG .B41        embed'>ظرف توده حجمی 7 لیتری              AG .B42       embed'>ظرف توده حجمی 15 لیتری              AG .B43       embed'>ظرف توده حجمی 30 لیتری              AG .B44       
بالا