چکش اشمیت

چکش اشمیت

embed'>از  چکش اشمیت برای اندازه گیری مقاومت بتن سخت شده استفاده میشود روش چکش اشمیت یک روش غیر مخرب قابل اعتماد است.چکش اشمیت همراه با کیف حمل و سنگ کالیبره تحویل میشود.

بالا