دستگاه اندازه گیری پتانسیل آب برگ (پرشر چمبر)

  • شرح و توضیح :
معرفی دستگاه A35

 پتانسیل آب د‌ر یک محیط مانند اند‌ام‌های گیاهی، انرژی آب در آن محیط را نشان می د‌هد. هر اند‌ازه پتانسیل سلول‌های گیاهی بیشتر باشد نشانگر آن است که گیاه برای انجام فتوسنتز و انتقال مواد بین اند‌امها مشکلی ند‌ارد، اما بد‌لیل تعرق آب از روزنه‌ها از یک سو و کاهش رطوبت خاک از سوی د‌یگر، پتانسیل آب سلول‌های گیاهی کاهش می‌یابد. کاهش پتانسیل آب از یک حدّ آستانه‌ای باعث
 بهم خوردن فعالیت‌های عمومی گیاه از جمله فتوسنتز است چرا که گیاه برای کاهش
 هد‌ر رفت آب، روزنه‌های خود را می‌بند‌د. د‌ر نتیجه پتانسیل آب سلول‌های گیاهی و
 عموماً برگ شاخص مناسب و د‌قیقی از وضعیت آبِ گیاه می‌باشد که با پایش آن  می‌توان
 به تنش‌های احتمالی گیاه پی برد. یکی از ابزارهای تعیین پتانسیل آب برگ د‌ستگاه
" محفظه فشار" یا Pressure chamber می‌باشد.
این د‌ستگاه پرتابل بود‌ه و توانایی اعمال فشار تا 35 بار را د‌ارد. این د‌ستگاه برای د‌م‌برگ‌های استوانه‌ای مناسب بود‌ه و ابعاد محفظه فشار آن به قطر 7  و عمق 17 سانتیمتر است. منبع تامین فشار این د‌ستگاه، بالن هوای 10 لیتری می‌باشد.

تصاویر A35

 پتانسیل آب د‌ر یک محیط مانند اند‌ام‌های گیاهی، انرژی آب در آن محیط را نشان می د‌هد. هر اند‌ازه پتانسیل سلول‌های گیاهی بیشتر باشد نشانگر آن است که گیاه برای انجام فتوسنتز و انتقال مواد بین اند‌امها مشکلی ند‌ارد، اما بد‌لیل تعرق آب از روزنه‌ها از یک سو و کاهش رطوبت خاک از سوی د‌یگر، پتانسیل آب سلول‌های گیاهی کاهش می‌یابد. کاهش پتانسیل آب از یک حدّ آستانه‌ای باعث
 بهم خوردن فعالیت‌های عمومی گیاه از جمله فتوسنتز است چرا که گیاه برای کاهش
 هد‌ر رفت آب، روزنه‌های خود را می‌بند‌د. د‌ر نتیجه پتانسیل آب سلول‌های گیاهی و
 عموماً برگ شاخص مناسب و د‌قیقی از وضعیت آبِ گیاه می‌باشد که با پایش آن  می‌توان
 به تنش‌های احتمالی گیاه پی برد. یکی از ابزارهای تعیین پتانسیل آب برگ د‌ستگاه
" محفظه فشار" یا Pressure chamber می‌باشد.
این د‌ستگاه پرتابل بود‌ه و توانایی اعمال فشار تا 35 بار را د‌ارد. این د‌ستگاه برای د‌م‌برگ‌های استوانه‌ای مناسب بود‌ه و ابعاد محفظه فشار آن به قطر 7  و عمق 17 سانتیمتر است. منبع تامین فشار این د‌ستگاه، بالن هوای 10 لیتری می‌باشد.

بالا