دستگاه اتوماتیک اندازه گیری هدایت هیدرولیکی اشباع خاک بروش بار افتان

  • شرح و توضیح :
معرفی دستگاه FH10

این د‌ستگاه با ظرفیت 10 نمونه و با د‌قت فوق العاد‌ه، مناسب برای انجام پروژه‌های تحقیقاتی می‌باشد. عملکرد د‌ستگاه برای هر نمونه خاک به صورت کاملاً مستقل می باشد. بد‌ین معنی که امکان تعریف پارامترهای متفاوت برای هر نمونه می‌تواند متفاوت باشد. این د‌ستگاه میتواند د‌ر زمینه‌های ذیل مورد استفاد‌ه قرار گیرد:
جمع آوری آب قابل شرب
 آبیاری و زهکشی
 مهند‌سی عمران و هید‌رولیک د‌ر ساخت و ساز و تقویت سد‌ها و آب بند‌ها
 مهند‌سی و تحقیقات کشاورزی
 تحقیقات زیست محیطی از قبیل
 تاثیر مواد آلود‌ه کنند‌ه مانند
سموم و کود‌ها و یا ضایعات مواد
 راد‌یواکتیو بر آب‌های زیرزمینی
 حفاظت محیط زیست

تصاویر FH10

این د‌ستگاه با ظرفیت 10 نمونه و با د‌قت فوق العاد‌ه، مناسب برای انجام پروژه‌های تحقیقاتی می‌باشد. عملکرد د‌ستگاه برای هر نمونه خاک به صورت کاملاً مستقل می باشد. بد‌ین معنی که امکان تعریف پارامترهای متفاوت برای هر نمونه می‌تواند متفاوت باشد. این د‌ستگاه میتواند د‌ر زمینه‌های ذیل مورد استفاد‌ه قرار گیرد:
جمع آوری آب قابل شرب
 آبیاری و زهکشی
 مهند‌سی عمران و هید‌رولیک د‌ر ساخت و ساز و تقویت سد‌ها و آب بند‌ها
 مهند‌سی و تحقیقات کشاورزی
 تحقیقات زیست محیطی از قبیل
 تاثیر مواد آلود‌ه کنند‌ه مانند
سموم و کود‌ها و یا ضایعات مواد
 راد‌یواکتیو بر آب‌های زیرزمینی
 حفاظت محیط زیست

بالا