زبری سنج لیزری سطح

  • شرح و توضیح :
معرفی زبری سنج لیزری

Surface Profile Measuring

Soil Roughness Meter

Bed Profiler

زبری سنج لیزری دستگاهی تحقیقاتی می باشد که برای ترسیم دقیق پروفایل دو بعدی سطح بکار برده میشود. از این دستگاه در تحقیقات فرسایش خاک ، هیدرولوژی و خاک ورزی استفاده میشود.

Surface Profile Measuring

Soil Roughness Meter

Bed Profiler

زبری سنج لیزری دستگاهی تحقیقاتی می باشد که برای ترسیم دقیق پروفایل دو بعدی سطح بکار برده میشود. از این دستگاه در تحقیقات فرسایش خاک ، هیدرولوژی و خاک ورزی استفاده میشود.

بالا