صفحه فشاری سرامیکی 0/5 و 1 و 3 و 5 و 15 bar

  • شرح و توضیح :
توضیحات صفحه سرامیکی

برای اندازه‌گیری رطوبت‌های خاص در نمونه خاک ، نظیر نقطه پژمردگی دائم و ظرفیت مزرعه و تعیین رطوبتهای مورد نیاز برای ترسیم منحنی رطوبتی، از این صفحات استفاده میشود. نمونه خاک پس از آماده سازی بر روی صفحه سرامیکی قرار گرفته و پس از اشباع درون محفظه استخراج‌کننده نصب می‌شود.فشار داخل مخزن با توجه به نیاز مطالعاتی بطور دقیق تنظیم مي‌شود. در این شرایط نمونه خاک باتوجه به خصیصه‌های خود توانائی نگهداری مقداری از آب را در خود خواهد داشت. الباقی آب، تحت فشار داخل محفظه، ازطریق منافظ صفحه سرامیکی به خارج هدایت مي‌شود.

شرایط نگهداری صفحه س

دستورالعمل بکارگیری استفاده

و نگهداری

صفحات فشاری سرامیکی

 

CERAMIC PLATES

 

مورد استفاده در مخازن استخراج کننده روطوبت خاک ( دستگاه صفحه فشاری) جهت سنجش رطوبتهای F.C & P.W.P و رطوبت های مورد نیاز برای ترسیم منحنی pF

 

 

صفحه های فشاری سرامیکی یکی از اقلام حساس و گران قیمت آزمایشگاه های فیزیک خاک و آبیاری محسوب میشوند. به این منظور استفاده صحیح و نحوه نگهداری از آنها موجب افزایش طول عمر و کارائی آنها را تضمین خواهد نمود.

توصیه های عمومی:

=        از وارد آوردن هر گونه ضربه مستقیم و غیر مستقیم به صفحه و نازل خروج آب جدا خودداری فرمایید.

=        از کشیدن و اعمال فشار به لاستیک زیر صفحه خودداری فرمایید. در صورت جداشدن و یا سوراخ شدن لاستیک، صفحه غیر قابل استفاده خواهد شد.

=        جهت اشباع صفحه حتما از آبمقطر استفاده نمایید.

=        برای هر نوع آزمایش از صفحه مخصوص استفاده نمایید.

=        صفحه ها را در محلی بدور از گرد و غبار نگهداری نمایید.

=        بعد از استفاده، سطح صفحه را به آرامی توسط اسفنج شستشو داده، پس از خشک شدن داخل پاکت ترجیحا کاغذی قرار دهید.

اصول کلی:

برای انجام آزمایشات، بعد از قرار دادن نمونه های خاک بر روی صفحه سرامیکی با ترتیب مشخص، نسبت به اشباع نمودن صفحه و نمونه های قرارداده شده بر روی آن اقدام میشود. بدین ترتیب که صفحه در درون یک ظرف با اندازه و عمق مناسب قرار داده و به با ریختن آب مقطر درون آن، سطح آب را تا حدود 3 یا 4 میلیمتر بالاتر از صفحه بالا می آوریم با این کار علاوه بر اشباع شدن صفحه، آب از سطح پایینی نمونه به تدریج جذب شده و اشباع خواهد شد. عمل اشباع نمودن حدودا 24 ساعت طول خواهد کشید. توجه داشته باشید که در صورتی که صفحه و یا نمونه بصورت کامل اشباع نشود نتایج حاصله از آزمایش صحیح نخواهند بود. بعد از اطمینان از اشباع کامل صفحه را از درون آب خارج نموده و پس از خشک نمودن زیر لاستیک توسط دستمال پارچه ای آن را در محل خود(درون محفظه استخراج کننده) قرار می دهیم.

برای انجام آزمایشات ظرفیت زراعی (Field Capacity)   از صفحه فشاری با فشار حباب 0.5 bar و یا 1 bar استفاده میشود.

برای انجام آزمایشات نقطه پژمردگی دائم (Permanent Wilting Point)   از صفحه فشاری با فشار حباب 15 bar استفاده میشود.

همچنین صفحات فشاری سرامیکی با فشار حباب 3 bar و 5 bar نیز برای اندازه گیری در همان محدوده مورد استفاده قرار خواهند گرفت.

برای اندازه‌گیری رطوبت‌های خاص در نمونه خاک ، نظیر نقطه پژمردگی دائم و ظرفیت مزرعه و تعیین رطوبتهای مورد نیاز برای ترسیم منحنی رطوبتی، از این صفحات استفاده میشود. نمونه خاک پس از آماده سازی بر روی صفحه سرامیکی قرار گرفته و پس از اشباع درون محفظه استخراج‌کننده نصب می‌شود.فشار داخل مخزن با توجه به نیاز مطالعاتی بطور دقیق تنظیم مي‌شود. در این شرایط نمونه خاک باتوجه به خصیصه‌های خود توانائی نگهداری مقداری از آب را در خود خواهد داشت. الباقی آب، تحت فشار داخل محفظه، ازطریق منافظ صفحه سرامیکی به خارج هدایت مي‌شود.

دستورالعمل بکارگیری استفاده

و نگهداری

صفحات فشاری سرامیکی

 

CERAMIC PLATES

 

مورد استفاده در مخازن استخراج کننده روطوبت خاک ( دستگاه صفحه فشاری) جهت سنجش رطوبتهای F.C & P.W.P و رطوبت های مورد نیاز برای ترسیم منحنی pF

 

 

صفحه های فشاری سرامیکی یکی از اقلام حساس و گران قیمت آزمایشگاه های فیزیک خاک و آبیاری محسوب میشوند. به این منظور استفاده صحیح و نحوه نگهداری از آنها موجب افزایش طول عمر و کارائی آنها را تضمین خواهد نمود.

توصیه های عمومی:

=        از وارد آوردن هر گونه ضربه مستقیم و غیر مستقیم به صفحه و نازل خروج آب جدا خودداری فرمایید.

=        از کشیدن و اعمال فشار به لاستیک زیر صفحه خودداری فرمایید. در صورت جداشدن و یا سوراخ شدن لاستیک، صفحه غیر قابل استفاده خواهد شد.

=        جهت اشباع صفحه حتما از آبمقطر استفاده نمایید.

=        برای هر نوع آزمایش از صفحه مخصوص استفاده نمایید.

=        صفحه ها را در محلی بدور از گرد و غبار نگهداری نمایید.

=        بعد از استفاده، سطح صفحه را به آرامی توسط اسفنج شستشو داده، پس از خشک شدن داخل پاکت ترجیحا کاغذی قرار دهید.

اصول کلی:

برای انجام آزمایشات، بعد از قرار دادن نمونه های خاک بر روی صفحه سرامیکی با ترتیب مشخص، نسبت به اشباع نمودن صفحه و نمونه های قرارداده شده بر روی آن اقدام میشود. بدین ترتیب که صفحه در درون یک ظرف با اندازه و عمق مناسب قرار داده و به با ریختن آب مقطر درون آن، سطح آب را تا حدود 3 یا 4 میلیمتر بالاتر از صفحه بالا می آوریم با این کار علاوه بر اشباع شدن صفحه، آب از سطح پایینی نمونه به تدریج جذب شده و اشباع خواهد شد. عمل اشباع نمودن حدودا 24 ساعت طول خواهد کشید. توجه داشته باشید که در صورتی که صفحه و یا نمونه بصورت کامل اشباع نشود نتایج حاصله از آزمایش صحیح نخواهند بود. بعد از اطمینان از اشباع کامل صفحه را از درون آب خارج نموده و پس از خشک نمودن زیر لاستیک توسط دستمال پارچه ای آن را در محل خود(درون محفظه استخراج کننده) قرار می دهیم.

برای انجام آزمایشات ظرفیت زراعی (Field Capacity)   از صفحه فشاری با فشار حباب 0.5 bar و یا 1 bar استفاده میشود.

برای انجام آزمایشات نقطه پژمردگی دائم (Permanent Wilting Point)   از صفحه فشاری با فشار حباب 15 bar استفاده میشود.

همچنین صفحات فشاری سرامیکی با فشار حباب 3 bar و 5 bar نیز برای اندازه گیری در همان محدوده مورد استفاده قرار خواهند گرفت.

بالا