دستگاه صفحه فشاری

  • شرح و توضیح :
دستگاه صفحه فشاری

این دستگاه در آزمایشگاههای تخصصی کشاورزی، عمران و محیط زیست و آبیاری مورد استفاده قرار می گیرد. دستگاه صفحه فشاری برای تعیین ویژگی های نگهداری آب در نمونه های خاک و منحنی مشخصه رطوبتی خاک (توانائی نگهداری آب توسط خاک در مکش های مختلف)(pF 2.0 - 4.2) کاربرد دارد. ویژگیهای آبی خاک از جمله مهمترین مشخصات فیزیکی آنست که استفاده از خاک برای مقاصد کشاورزی و مهندسی را تحت تاثیر قرار میدهد. یکی از مهمترین دستگاههای تعیین ویژگیهای آبی خاک دستگاه صفحه فشاری است که میتوان توسط آن محدوده رطوبتی قابل استفاده گیاهان (رطوبت بین گنجایش مزرعه ای و نقطه پژمردگی دائم) را تعیین نمود.


پانل کنترل و توزیع فشار این دستگاه به نحوی طراحی شده است که یک محفظه ی استخراج کننده ی 15 بار و دو محفظه ی استخراج کننده ی 5 بار به آن متصل شده و به طور همزمان امکان اندازه گیری در سه فشار مختلف را میسر میسازد. منبع تامین فشار این دستگاه با سفارش مشتری بالن هوا و یا کمپرسور میباشد.


استحکام و ایمنی محفظه های استخراج کننده 15 و 5 بار به روش "water jacket" در فشارهای بترتیب 40 و 15 بار مورد آزمون قرار می گیرند.

دانشگاه‌های خریدار

1.      معاونت علمی ریاست جمهوری ( ستاد توسعه آب) (دستگاه صفحه فشاری)

2.      دانشکده کشاورزی گروه علوم خاک تربیت مدرس(دستگاه صفحه فشاری- دستگاه هدایت هیدرولیکی )

3.      دانشگاه صنعتی امیرکبیر(دستگاه صفحه فشاری – دستگاه هدایت هیدرولیکی اتوماتیک – صفحه سرامیکی)

4.      دانشگاه شهید بهشتی(دستگاه صفحه فشاری- صفحه سرامیکی

5.      دانشگاه تهران(دستگاه هدایت هیدرولیکی اتوماتیک

6.      دانشگاه صنعتی اصفهان(دستگاه صفحه فشاری- آشکارساز خودکار جببه رطوبتی- صفحه سرامیکی)

7.      دانشگاه آزاد اصفهان(خوراسگان)   - (دستگاه صفحه فشاری- دستگاه هدایت هیدرولیکی اتوماتیک- صفحه سرامیکی

8.      دانشگاه محقق اردبیلی (دستگاه صفحه فشاری- آشکارساز خودکار جبهه رطوبتی- صفحه سرامیکی-استوانه مضاعف- رینگ نمونه برداری

9.      دانشگاه کردستان(دستگاه هدایت هیدرولیکی اتوماتیک- آشکارساز خودکار جببه رطوبتی- صفحه سرامیکی- زبری سنج لیزری خاک

10. دانشگاه ملایر(دستگاه صفحه فشاری- دستگاه هدایت هیدرولیکی اتوماتیک- صفحه سرامیکی

11. دانشگاه گیلان(آشکارساز خودکار جببه رطوبتی- آگر و رینگ نمونه برداری

12. دانشگاه زابل (دستگاه هدایت هیدرولیکی اتوماتیک - آگر و رینگ نمونه برداری

13. دانشگاه شهید چمران(دستگاه هدایت هیدرولیکی اتوماتیک- آشکارساز خودکار جببه رطوبتی- صفحه سرامیکی- آگر و رینگ نمونه برداری

14. دانشگاه سیستان و بلوچستان(استوانه های مضاعف نفوذپذیری)

15. دانشکده کشاورزی رامین خوزستان(زبری سنج لیزری سطح خاک

16. دانشگاه تربت جام (دستگاه صفحه فشاری دستگاه هدایت هیدرولیکی اتوماتیک

17.          دانشگاه گناباد

18.          دانشگاه تربت حیدریه

19. دانشگاه ارومیه(صفحه سرامیکی)

20. دانشگاه شهیدمدنی (دستگاه صفحه فشاری- صفحه سرامیکی

21. دانشگاه شاهد (آگر و رینگ نمونه برداری

22. دانشگاه شهرکرد(دستگاه صفحه فشاری- دستگاه هدایت هیدرولیکی اتوماتیک- صفحه سرامیکی

23. دانشگاه زنجان(آشکارساز خودکار جببه رطوبتی

24. دانشگاه فردوسی مشهد(دستگاه هدایت هیدرولیکی اتوماتیک- آگر و رینگ نمونه برداری

25. دانشگاه گلستان(دستگاه هدایت هیدرولیکی اتوماتیک- آگر و رینگ نمونه برداری

26. دانشگده کشاورزی گرگان(دستگاه هدایت هیدرولیکی اتوماتیک- آگر و رینگ نمونه برداری

27. دانشگاه گنبدکاووس(دستگاه هدایت هیدرولیکی اتوماتیک- آگر و رینگ نمونه برداری

28. دانشگاه صنعتی شاهرود(آشکارساز خودکار جببه رطوبتی

29.دانشگاه رازی کرمانشاه (صفحه سرامیکی

30. دانشکده کشاورزی شیراز گروه علوم خاک(دستگاه هدایت هیدرولیکی - صفحه سرامیکی- آگر و رینگ نمونه برداری

31. موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور(دستگاه صفحه فشاری دستگاه هدایت هیدرولیکی اتوماتیک – صفحه سرامیکی)

32. مرکز تحقیقات کشاورزی استان زنجان بخش حاک و آب(دستگاه صفحه فشاری- صفحه سرامیکی

33. آزمایشگاه خصوصی خاک شناسی دکتر ساعدی (تبریز)( دستگاه صفحه فشاری- صفحه سرامیکی

34. ""‌‌‌‌       ""        ""        "         مهندس حقدار ( بستان آباد)( دستگاه صفحه فشاری- صفحه سرامیکی

35. ""‌‌‌‌‌      ""      ""           ""       سهندآزما مراغه(دستگاه صفحه فشاری- صفحه سرامیکی


این دستگاه در آزمایشگاههای تخصصی کشاورزی، عمران و محیط زیست و آبیاری مورد استفاده قرار می گیرد. دستگاه صفحه فشاری برای تعیین ویژگی های نگهداری آب در نمونه های خاک و منحنی مشخصه رطوبتی خاک (توانائی نگهداری آب توسط خاک در مکش های مختلف)(pF 2.0 - 4.2) کاربرد دارد. ویژگیهای آبی خاک از جمله مهمترین مشخصات فیزیکی آنست که استفاده از خاک برای مقاصد کشاورزی و مهندسی را تحت تاثیر قرار میدهد. یکی از مهمترین دستگاههای تعیین ویژگیهای آبی خاک دستگاه صفحه فشاری است که میتوان توسط آن محدوده رطوبتی قابل استفاده گیاهان (رطوبت بین گنجایش مزرعه ای و نقطه پژمردگی دائم) را تعیین نمود.


پانل کنترل و توزیع فشار این دستگاه به نحوی طراحی شده است که یک محفظه ی استخراج کننده ی 15 بار و دو محفظه ی استخراج کننده ی 5 بار به آن متصل شده و به طور همزمان امکان اندازه گیری در سه فشار مختلف را میسر میسازد. منبع تامین فشار این دستگاه با سفارش مشتری بالن هوا و یا کمپرسور میباشد.


استحکام و ایمنی محفظه های استخراج کننده 15 و 5 بار به روش "water jacket" در فشارهای بترتیب 40 و 15 بار مورد آزمون قرار می گیرند.

1.      معاونت علمی ریاست جمهوری ( ستاد توسعه آب) (دستگاه صفحه فشاری)

2.      دانشکده کشاورزی گروه علوم خاک تربیت مدرس(دستگاه صفحه فشاری- دستگاه هدایت هیدرولیکی )

3.      دانشگاه صنعتی امیرکبیر(دستگاه صفحه فشاری – دستگاه هدایت هیدرولیکی اتوماتیک – صفحه سرامیکی)

4.      دانشگاه شهید بهشتی(دستگاه صفحه فشاری- صفحه سرامیکی

5.      دانشگاه تهران(دستگاه هدایت هیدرولیکی اتوماتیک

6.      دانشگاه صنعتی اصفهان(دستگاه صفحه فشاری- آشکارساز خودکار جببه رطوبتی- صفحه سرامیکی)

7.      دانشگاه آزاد اصفهان(خوراسگان)   - (دستگاه صفحه فشاری- دستگاه هدایت هیدرولیکی اتوماتیک- صفحه سرامیکی

8.      دانشگاه محقق اردبیلی (دستگاه صفحه فشاری- آشکارساز خودکار جبهه رطوبتی- صفحه سرامیکی-استوانه مضاعف- رینگ نمونه برداری

9.      دانشگاه کردستان(دستگاه هدایت هیدرولیکی اتوماتیک- آشکارساز خودکار جببه رطوبتی- صفحه سرامیکی- زبری سنج لیزری خاک

10. دانشگاه ملایر(دستگاه صفحه فشاری- دستگاه هدایت هیدرولیکی اتوماتیک- صفحه سرامیکی

11. دانشگاه گیلان(آشکارساز خودکار جببه رطوبتی- آگر و رینگ نمونه برداری

12. دانشگاه زابل (دستگاه هدایت هیدرولیکی اتوماتیک - آگر و رینگ نمونه برداری

13. دانشگاه شهید چمران(دستگاه هدایت هیدرولیکی اتوماتیک- آشکارساز خودکار جببه رطوبتی- صفحه سرامیکی- آگر و رینگ نمونه برداری

14. دانشگاه سیستان و بلوچستان(استوانه های مضاعف نفوذپذیری)

15. دانشکده کشاورزی رامین خوزستان(زبری سنج لیزری سطح خاک

16. دانشگاه تربت جام (دستگاه صفحه فشاری دستگاه هدایت هیدرولیکی اتوماتیک

17.          دانشگاه گناباد

18.          دانشگاه تربت حیدریه

19. دانشگاه ارومیه(صفحه سرامیکی)

20. دانشگاه شهیدمدنی (دستگاه صفحه فشاری- صفحه سرامیکی

21. دانشگاه شاهد (آگر و رینگ نمونه برداری

22. دانشگاه شهرکرد(دستگاه صفحه فشاری- دستگاه هدایت هیدرولیکی اتوماتیک- صفحه سرامیکی

23. دانشگاه زنجان(آشکارساز خودکار جببه رطوبتی

24. دانشگاه فردوسی مشهد(دستگاه هدایت هیدرولیکی اتوماتیک- آگر و رینگ نمونه برداری

25. دانشگاه گلستان(دستگاه هدایت هیدرولیکی اتوماتیک- آگر و رینگ نمونه برداری

26. دانشگده کشاورزی گرگان(دستگاه هدایت هیدرولیکی اتوماتیک- آگر و رینگ نمونه برداری

27. دانشگاه گنبدکاووس(دستگاه هدایت هیدرولیکی اتوماتیک- آگر و رینگ نمونه برداری

28. دانشگاه صنعتی شاهرود(آشکارساز خودکار جببه رطوبتی

29.دانشگاه رازی کرمانشاه (صفحه سرامیکی

30. دانشکده کشاورزی شیراز گروه علوم خاک(دستگاه هدایت هیدرولیکی - صفحه سرامیکی- آگر و رینگ نمونه برداری

31. موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور(دستگاه صفحه فشاری دستگاه هدایت هیدرولیکی اتوماتیک – صفحه سرامیکی)

32. مرکز تحقیقات کشاورزی استان زنجان بخش حاک و آب(دستگاه صفحه فشاری- صفحه سرامیکی

33. آزمایشگاه خصوصی خاک شناسی دکتر ساعدی (تبریز)( دستگاه صفحه فشاری- صفحه سرامیکی

34. ""‌‌‌‌       ""        ""        "         مهندس حقدار ( بستان آباد)( دستگاه صفحه فشاری- صفحه سرامیکی

35. ""‌‌‌‌‌      ""      ""           ""       سهندآزما مراغه(دستگاه صفحه فشاری- صفحه سرامیکی


بالا