توضیحات صفحه سرامیکی

برای اندازه‌گیری رطوبت‌های خاص در نمونه خاک ، نظیر نقطه پژمردگی دائم و ظرفیت مزرعه و تعیین رطوبتهای مورد نیاز برای ترسیم منحنی رطوبتی، از این صفحات استفاده میشود. نمونه خاک پس از آماده سازی بر روی صفحه سرامیکی قرار گرفته و پس از اشباع درون محفظه استخراج‌کننده نصب می‌شود.فشار داخل مخزن با توجه به نیاز مطالعاتی بطور دقیق تنظیم مي‌شود. در این شرایط نمونه خاک باتوجه به خصیصه‌های خود توانائی نگهداری مقداری از آب را در خود خواهد داشت. الباقی آب، تحت فشار داخل محفظه، ازطریق منافظ صفحه سرامیکی به خارج هدایت مي‌شود.

بالا