دستگاه صفحه فشاری

این دستگاه در آزمایشگاههای تخصصی کشاورزی، عمران و محیط زیست و آبیاری مورد استفاده قرار می گیرد. دستگاه صفحه فشاری برای تعیین ویژگی های نگهداری آب در نمونه های خاک و منحنی مشخصه رطوبتی خاک (توانائی نگهداری آب توسط خاک در مکش های مختلف)(pF 2.0 - 4.2) کاربرد دارد. ویژگیهای آبی خاک از جمله مهمترین مشخصات فیزیکی آنست که استفاده از خاک برای مقاصد کشاورزی و مهندسی را تحت تاثیر قرار میدهد. یکی از مهمترین دستگاههای تعیین ویژگیهای آبی خاک دستگاه صفحه فشاری است که میتوان توسط آن محدوده رطوبتی قابل استفاده گیاهان (رطوبت بین گنجایش مزرعه ای و نقطه پژمردگی دائم) را تعیین نمود.


پانل کنترل و توزیع فشار این دستگاه به نحوی طراحی شده است که یک محفظه ی استخراج کننده ی 15 بار و دو محفظه ی استخراج کننده ی 5 بار به آن متصل شده و به طور همزمان امکان اندازه گیری در سه فشار مختلف را میسر میسازد. منبع تامین فشار این دستگاه با سفارش مشتری بالن هوا و یا کمپرسور میباشد.


استحکام و ایمنی محفظه های استخراج کننده 15 و 5 بار به روش "water jacket" در فشارهای بترتیب 40 و 15 بار مورد آزمون قرار می گیرند.

بالا