قیمت FIR-H

embed'>کوره تیوبی رومیزی مادون قرمز با قابلیت کنترل اتمسفر قابل طراحی و ساخت در توانها و نرخ حرارتی مختلف (تا 600 درجه سانتی گراد بر دقیقه) می باشد. مدلهای رایج قابل تولید به قرار جدول زیر می باشد.

ردیف

شرح محصول

کد

قیمت (ريال)

1

کوره تیوبی مادون قرمز / نرخ گرمایش 600 درجه / سیستم کنترل 9 مرحله ای PID / محفظه کوارتز

FIR20-35-H

149,000,000

2

کوره تیوبی مادون قرمز / نرخ گرمایش 300 درجه / سیستم کنترل 9 مرحله ای PID / محفظه کوارتز

FIR12-35-H

135,500,000

3

کوره تیوبی مادون قرمز / نرخ گرمایش 600 درجه / سیستم کنترل 9 مرحله ای PID / محفظه کوارتز

FIR20-50-H

169,500,000

4

کوره تیوبی مادون قرمز / نرخ گرمایش 300 درجه / سیستم کنترل 9 مرحله ای PID / محفظه کوارتز

FIR12-50-H

138,000,000

5

کوره تیوبی مادون قرمز / نرخ گرمایش 200 درجه /  سیستم کنترل 9 مرحله ای PID / محفظه کوارتز

FIR8-50-H

129,000,000

بالا