کلیات

 

دستگاه طیف سنج نوری که اصطلاحاً (علی الخصوص در ایران) آنرا کوانتومتر می نامند از جمله سیستم های آنالیز دقیق برای فلزات است که قابلیت تجزیه آلیاژ ها را با دقت زیاد دارد . این سیستم می تواند بسیاری از عناصر آلیاژی موجود در نمونه را تعیین کرده  (همان آناليزكيفي) و علاوه بر آن می تواند به وسیله اندازه گیری شدت خطوط به دست آمده غلظت عناصر آلیاژی و ناخالصی های موجود را مشخص نماید (آناليزكمي).

این دستگاه کوانتومتر قابلیت اندازه گیری در سه پایه آهن، مس و آلومینیوم را دارد. بسته به نوع سفارش مشتری قیمت دستگاه متغیر است.

                        

                      

 دستگاه کوانتومتر- پایه مس

                      

 دستگاه کوانتومتر -پایه آلومینیوم

 

 دستگاه کوانتومتر-پایه آهن


 

 

 

 

  

 

بالا