معرفی کوانتومتر

   اهمیت آنالیز مواد 

همواره در ساخت قطعات، تعيين جنس يكي از فاكتورهاي مهم كارآيي قطعه مي باشد. جنس هر قطعه بايد مناسب با شرايط كاري مانند، محيط كار قطعه، دماي كارقطعه، اتمسفركارقطعه، جنس ساير قطعات درگير با قطعه و وظيفه اي كه از قطعه انتظار مي رود باشد. به همين دليل انتخاب صحيح جنس براي يك قطعه بسيار حائز اهميت مي باشدكه براي تامين اين هدف استفاده از كوانتومترهاي دقيق با دقت بالا ضروري است. کوانتومتر دستگاهی است که به کمک آن می توان میزان حضور عناصر مختلف در یک قطعه محاسبه کرد.

تئوری کوانتومتر

الكترونهاي یک اتم در يك پوسته اوربيتالي خاص مي توانند انرژي دريافت نموده و از يك سطح انرژي به يك سطح انرژي بالاتر جهش نمايند. اتمهايي كه تحت چنين انتقالي قرار مي گيرند "برانگيخته" ناميده مي شوند. اين وضعيت معمولاً كوتاه مدت است و الكترونهـا به سرعـت به سطح نرمالشـان برمي گـردند. اين افت به همراه انتشار انرژي ( گسیل اتمی) مي باشد كه به صورت نوري با طول موج های مختلف بروز می کند. كه از ويژگيهاي ذاتی عناصر بوده و برای هر عنصر منحصر بفرد مي باشد و مشخصه اتمي است که آن را ايجاد کرده است. به عبارت دیگر از روی طول موج می توان عنصر را شناسایی کرد.درجه و شدت خطوط طيف، هميشه وابسته به تعداد اتم هايي است که آن را ایجاد کرده اند.طیف سنجي نوري مربوط به مشخص كردن طول موج ها وشدت هاي تابش توليد شده بدين طريق است.

 

             کاربرد های کوانتومتر در صنعت

  •                آنالیز آلیاژ های مختلف آلومینیوم در صنایع مختلف بخصوص صنایع دایکست
  •                آنالیز فولاد ها از قبیل فولاد های آلیاژی، ضد سایش منگنز بالا ، ساده کربنی و
  •               آنالیز انواع چدن ها از قبیل چدن های خاکستری ، داکتیل و
  •                آنالیز آلومینیوم محلول و غیر محلول در فولاد ها
  •                آنالیز  آلیاژهای مختلف در صنعت مس

 

 

بالا