اهداف و ماموریت

اهداف و ماموریت شرکت

ماموریت شرکت آدیکو

تجاری سازی تجهیزات پیشرفته ساخت داخل، مبتنی بر فناوری های نوین، و عرضه آن به مرزهای فرآتر از خیالخط حرکت آدیکو

تکنولوژی و فناوری هیچ گاه متوقف نمی شود، ما نیز متوقف نمی شویم. از ابتدای شروع کارمان هدف ما تحقق بخشیدن به نیاز مشتریان در همراستا بودن با فناوری های نوین می باشد.

بالا