قابلیت ها

قابلیت ها:

O      بررسی رفتار ژنراتور سنکرون

O      تحلیل مشخصات خطوط انتقال قدرت

O      بررسی اثر ترانس وسطح ولتاژ انتقال توان

O      خط و کم باری و پدیده فرانتی

O      خط در پر باری و جبران ساز سری

O      روابط توان در خطوط انتقال قدرت و پخش بار

O      کنترل ولتاژ شبکه و پایداری آن

 

عناوین آزمایش های پایه:

O      آشنایی با تجهیزات آزمایشگاه سیستم قدرت

O      ژنراتور سنکرون

O      مدلهای کوتاه و متوسط خطوط انتقال قدرت و محاسبات پریونیت

O      مدل دوقطبی خط انتقال و روابط توان مختلط

O      ترانس در شبکه قدرت

O      خط انتقال در کم باری و جبرانسازی با راکتور موازی

O      خط انتقال در پر باری و جبرانسازی سری

O      پخش بار

O      کنترل ولتاژ شبکه توسط تب ترانس

O      بررسی پایداری شبکه

O      خطا در شبکه قدرت

بالا