استاندارد های مرتبط

سازگاری الکترومغناطیسی:

 1. EMC (IEC61000-6-2, IEC61000-6-4)

2. Safety (IEC61010) 

بالا