آند آلومنیومی

  • شرح و توضیح :
آند های آلومنیومی

 

آند های آلومنیومی

آندهاي آلومينيوم این شرکت در شرايط محيطي و دمايي گوناگون داراي كارايي مناسب و منطبق بر استانداردهاي موجود در زمينه كاتديك می باشند. شركت روئینگران صنعت قادر ميباشد تا آندها با اشكال خاص با توجه به نياز مشتري در پرو‍ژههاي گوناگون را تامین كند .

 

آند های آلومنیومی

 

آند های آلومنیومی

آندهاي آلومينيوم این شرکت در شرايط محيطي و دمايي گوناگون داراي كارايي مناسب و منطبق بر استانداردهاي موجود در زمينه كاتديك می باشند. شركت روئینگران صنعت قادر ميباشد تا آندها با اشكال خاص با توجه به نياز مشتري در پرو‍ژههاي گوناگون را تامین كند .

 

 

آند های آلومنیومی

آندهاي آلومينيوم این شرکت در شرايط محيطي و دمايي گوناگون داراي كارايي مناسب و منطبق بر استانداردهاي موجود در زمينه كاتديك می باشند. شركت روئینگران صنعت قادر ميباشد تا آندها با اشكال خاص با توجه به نياز مشتري در پرو‍ژههاي گوناگون را تامین كند .

 

 

آند های آلومنیومی

آندهاي آلومينيوم این شرکت در شرايط محيطي و دمايي گوناگون داراي كارايي مناسب و منطبق بر استانداردهاي موجود در زمينه كاتديك می باشند. شركت روئینگران صنعت قادر ميباشد تا آندها با اشكال خاص با توجه به نياز مشتري در پرو‍ژههاي گوناگون را تامین كند .

 

بالا