آند و روبان MMO

  • شرح و توضیح :
آند MMO

.

آند های تیتانیوم MMO 

با به کارگیری آنها در بسترهاي چاهي میتوان از لولههاي مدفون در خاك يا سازههای پالایشگاهی و سازههاي دريايي، كشتيها، اسكلهها و شبكههاي فلزي حفاظت کرد. این آندها داراي مزاياي زير مي باشند:

•    با توجه به جريان بالاتر به تعداد آند كمتري نياز ميباشد

•    عمر بالاتر دارند و سبك‌تر هستند.

•    در نصب در اعماق دريا هزينه قابل توجه‌اي صرفه جويي مي‌گردد.

•    برای آندهای زنجیره‌ای قابليت نصب به صورت موازي با لوله‌هاي انتقال وجود دارد.

 

 

آند های نواری MMO(ریبون ) 

از آندهای MMO ریبونی بیشتر برای محافظت از زیر مخزن در بالای صفحات کف مخزن زمینی استفاده می‌شوند. آندهاي نواري تيتانيم با پوشش اكسيد فلزي جهت حفاظت مخازن ذخيره در حال ساخت مورد استفاده قرار مي‌گيرند و در واقع  از اين آندها مي‌توان در ماسه‌ها با مقادير متفاوت رطوبت و نمك بدون استفاده از پشت بند كك استفاده كرد.

 

ریبون تیتانیومی یک هادی خنثی است که به صورت الکتریکی به آند ریبونی MMO وصل می‌شود و از اتلاف انرژی می‌کاهد و همچنین به کابل مثبت از طریق هادی‌های میله‌ای متصل می‌شود. این نوع آند دارای مزایای زیر هستند:

•     با تغيير دادن فاصله بين نوارها می‌توان به عمر طراحي مورد نظر دست یافت.

   به دلیل قابلیت برش به قطعات كوچكتر در كليه نواحي زير مخازن قرار می‌گیرند.

آند MMO

.

آند های تیتانیوم MMO 

با به کارگیری آنها در بسترهاي چاهي میتوان از لولههاي مدفون در خاك يا سازههای پالایشگاهی و سازههاي دريايي، كشتيها، اسكلهها و شبكههاي فلزي حفاظت کرد. این آندها داراي مزاياي زير مي باشند:

•    با توجه به جريان بالاتر به تعداد آند كمتري نياز ميباشد

•    عمر بالاتر دارند و سبك‌تر هستند.

•    در نصب در اعماق دريا هزينه قابل توجه‌اي صرفه جويي مي‌گردد.

•    برای آندهای زنجیره‌ای قابليت نصب به صورت موازي با لوله‌هاي انتقال وجود دارد.

 

 

آند های نواری MMO(ریبون ) 

از آندهای MMO ریبونی بیشتر برای محافظت از زیر مخزن در بالای صفحات کف مخزن زمینی استفاده می‌شوند. آندهاي نواري تيتانيم با پوشش اكسيد فلزي جهت حفاظت مخازن ذخيره در حال ساخت مورد استفاده قرار مي‌گيرند و در واقع  از اين آندها مي‌توان در ماسه‌ها با مقادير متفاوت رطوبت و نمك بدون استفاده از پشت بند كك استفاده كرد.

 

ریبون تیتانیومی یک هادی خنثی است که به صورت الکتریکی به آند ریبونی MMO وصل می‌شود و از اتلاف انرژی می‌کاهد و همچنین به کابل مثبت از طریق هادی‌های میله‌ای متصل می‌شود. این نوع آند دارای مزایای زیر هستند:

•     با تغيير دادن فاصله بين نوارها می‌توان به عمر طراحي مورد نظر دست یافت.

   به دلیل قابلیت برش به قطعات كوچكتر در كليه نواحي زير مخازن قرار می‌گیرند.

.

آند های تیتانیوم MMO 

با به کارگیری آنها در بسترهاي چاهي میتوان از لولههاي مدفون در خاك يا سازههای پالایشگاهی و سازههاي دريايي، كشتيها، اسكلهها و شبكههاي فلزي حفاظت کرد. این آندها داراي مزاياي زير مي باشند:

•    با توجه به جريان بالاتر به تعداد آند كمتري نياز ميباشد

•    عمر بالاتر دارند و سبك‌تر هستند.

•    در نصب در اعماق دريا هزينه قابل توجه‌اي صرفه جويي مي‌گردد.

•    برای آندهای زنجیره‌ای قابليت نصب به صورت موازي با لوله‌هاي انتقال وجود دارد.

 

 

آند های نواری MMO(ریبون ) 

از آندهای MMO ریبونی بیشتر برای محافظت از زیر مخزن در بالای صفحات کف مخزن زمینی استفاده می‌شوند. آندهاي نواري تيتانيم با پوشش اكسيد فلزي جهت حفاظت مخازن ذخيره در حال ساخت مورد استفاده قرار مي‌گيرند و در واقع  از اين آندها مي‌توان در ماسه‌ها با مقادير متفاوت رطوبت و نمك بدون استفاده از پشت بند كك استفاده كرد.

 

ریبون تیتانیومی یک هادی خنثی است که به صورت الکتریکی به آند ریبونی MMO وصل می‌شود و از اتلاف انرژی می‌کاهد و همچنین به کابل مثبت از طریق هادی‌های میله‌ای متصل می‌شود. این نوع آند دارای مزایای زیر هستند:

•     با تغيير دادن فاصله بين نوارها می‌توان به عمر طراحي مورد نظر دست یافت.

   به دلیل قابلیت برش به قطعات كوچكتر در كليه نواحي زير مخازن قرار می‌گیرند.

.

آند های تیتانیوم MMO 

با به کارگیری آنها در بسترهاي چاهي میتوان از لولههاي مدفون در خاك يا سازههای پالایشگاهی و سازههاي دريايي، كشتيها، اسكلهها و شبكههاي فلزي حفاظت کرد. این آندها داراي مزاياي زير مي باشند:

•    با توجه به جريان بالاتر به تعداد آند كمتري نياز ميباشد

•    عمر بالاتر دارند و سبك‌تر هستند.

•    در نصب در اعماق دريا هزينه قابل توجه‌اي صرفه جويي مي‌گردد.

•    برای آندهای زنجیره‌ای قابليت نصب به صورت موازي با لوله‌هاي انتقال وجود دارد.

 

 

آند های نواری MMO(ریبون ) 

از آندهای MMO ریبونی بیشتر برای محافظت از زیر مخزن در بالای صفحات کف مخزن زمینی استفاده می‌شوند. آندهاي نواري تيتانيم با پوشش اكسيد فلزي جهت حفاظت مخازن ذخيره در حال ساخت مورد استفاده قرار مي‌گيرند و در واقع  از اين آندها مي‌توان در ماسه‌ها با مقادير متفاوت رطوبت و نمك بدون استفاده از پشت بند كك استفاده كرد.

 

ریبون تیتانیومی یک هادی خنثی است که به صورت الکتریکی به آند ریبونی MMO وصل می‌شود و از اتلاف انرژی می‌کاهد و همچنین به کابل مثبت از طریق هادی‌های میله‌ای متصل می‌شود. این نوع آند دارای مزایای زیر هستند:

•     با تغيير دادن فاصله بين نوارها می‌توان به عمر طراحي مورد نظر دست یافت.

   به دلیل قابلیت برش به قطعات كوچكتر در كليه نواحي زير مخازن قرار می‌گیرند.

بالا