دستگاه آزمون کشش با نرخ کرنش آهسته (SSRT)

  • شرح و توضیح :
دستگاه آزمون کشش با

خوردگی تنشی(SCC)نوعی ترک برداری ایجاد شده توسط محیط در برگیرنده مواد و فلزات و تنش کششی است . یک روش مهم برای تسریع فرآیند  SCCدر تست های آزمایشگاهی شامل تست کشش سرعت کرنش آهسته ، در حال قرارگیری در معرض شرایط محیطی است . به عبارت دیگر نمونه تحت آزمایش، در حالی که سطح آن در معرض محیط شیمیایی قرارگرفته است ، با سرعت آهسته کشیده میشود تا وقتی که دچارشکست شود. 

خوردگی تنشی(SCC)نوعی ترک برداری ایجاد شده توسط محیط در برگیرنده مواد و فلزات و تنش کششی است . یک روش مهم برای تسریع فرآیند  SCCدر تست های آزمایشگاهی شامل تست کشش سرعت کرنش آهسته ، در حال قرارگیری در معرض شرایط محیطی است . به عبارت دیگر نمونه تحت آزمایش، در حالی که سطح آن در معرض محیط شیمیایی قرارگرفته است ، با سرعت آهسته کشیده میشود تا وقتی که دچارشکست شود. 

بالا