رفرنس الکترودهای نقره - کلرید نقره

  • شرح و توضیح :
رفرنس الکترود نقره -

رفرنس الكترودهاي نقره - كلريد نقره (Ag/AgCl)

کلرید نقره مناسب برای آب دریا یا خاک‌های دارای کلرید زیاد می‌باشد. از این الکترودها برای فضای درونی مخازن، آب دریا و سازه‌های مدفون شده با حفاظت کاتدیک استفاده می‌شود.

رفرنس الكترودهاي نقره - كلريد نقره (Ag/AgCl)

کلرید نقره مناسب برای آب دریا یا خاک‌های دارای کلرید زیاد می‌باشد. از این الکترودها برای فضای درونی مخازن، آب دریا و سازه‌های مدفون شده با حفاظت کاتدیک استفاده می‌شود.

بالا