دستگاه بیوسل

  • شرح و توضیح :
دستگاه بیوسل

بیوسل

•    قابلیت کشت سلول در داخل سل

•    قابلیت اتوکلاو شدن توسط اشعه ماورا بنفش و بخار تا 200 درجه سانتیگراد

•    آبگرد

•    سطحی الکترود کار با مناطق اطراف هم تراز می باشد.

•    الکترود مقابل تیتانیومی با قابلیت تنظیم فاصله از الکترود کار

•    دارای لاگین کاپیلاری برای کاهش میزان افت پتانسیل

•    دارای دو ورودی و خروجی گاز و محلول

•    آبگرد جهت تنظیم دما

•    دارای سیستم هوادهی و هوازدایی

•    در هر سلول قابلیت های مورد نظر مشتری قابل اعمال است.

بیوسل

•    قابلیت کشت سلول در داخل سل

•    قابلیت اتوکلاو شدن توسط اشعه ماورا بنفش و بخار تا 200 درجه سانتیگراد

•    آبگرد

•    سطحی الکترود کار با مناطق اطراف هم تراز می باشد.

•    الکترود مقابل تیتانیومی با قابلیت تنظیم فاصله از الکترود کار

•    دارای لاگین کاپیلاری برای کاهش میزان افت پتانسیل

•    دارای دو ورودی و خروجی گاز و محلول

•    آبگرد جهت تنظیم دما

•    دارای سیستم هوادهی و هوازدایی

•    در هر سلول قابلیت های مورد نظر مشتری قابل اعمال است.

بالا