روتارود

  • شرح و توضیح :
روتارود


جهت تست ورزش اجباري با قابليت تنظيم دور و اندازه گيري زمان به صورت مجزا براي هر يك از شبكه ها به صورت 4 يا 5 خانه.


جهت تست ورزش اجباري با قابليت تنظيم دور و اندازه گيري زمان به صورت مجزا براي هر يك از شبكه ها به صورت 4 يا 5 خانه.

بالا