رانینگ ویل

  • شرح و توضیح :
رانینگ ویل

جهت تست ورزش اختياري شامل يك قفس كامل تيپ 3 به همراه يك چرخ و فلك كه تعداد دويدن هاي موش را به صورت خودكار ثبت و ذخيره مي نمايد با قابليت  تفكيك كليه مراحل يادگيري. 
جهت تست ورزش اختياري شامل يك قفس كامل تيپ 3 به همراه يك چرخ و فلك كه تعداد دويدن هاي موش را به صورت خودكار ثبت و ذخيره مي نمايد با قابليت  تفكيك كليه مراحل يادگيري. 
بالا