قفس گرسنگی (CHT1.PN)

>با قابلیت مجزا کردن حیوان از مدفوع و ادرار 

بالا