رك آلومينيومي چند من


>قابل استفاده براي قفس هاي تيپ 1، 2، 3 و 4 به طور يك جا و جداگانه به صورت 4، 5 و 6 طبقه با چرخهاي متحرك 

بالا