رك آلومينيومي (RT41

جهت قراردادن 12 قفس تيپ 4 خوكچه هندي به صورت 2 رديف در 6 طبقه با چرخهاي متحرك گردان 

بالا