رك آلومينيومي (RT412

جهت قراردادن 12 قفس تيپ 4 رت و همستر به صورت 2 رديف در 6 طبقه با چرخهاي متحرك گردان 

بالا