رك آلومينيومي (RT318

جهت قراردان 18 قفس تيپ 3 به صورت 3 رديف در6 طبقه با چرخهاي متحرك گردان

بالا