رك آلومينيومي(RT221.


جهت قراردادن 21 قفس تيپ 2 به صورت 3 رديف در 7 طبقه با چرخهاي متحرك گردان 

بالا