رك آلومينيومي (RT128

l
جهت قراردادن 28 قفس تيپ 1 به صورت 4 رديف در 7 طبقه با چرخ هاي متحرك گردان 

بالا