قفس سگ

قفس سگ  :(CD1.PN) تمام استيل 304 مرغوب ضد زنگ شام

text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi:embed'> درب پشت قفس، سقف قفس، ديواره هاي كناري، كف قفس،  سيني زير، ظرف آب و غذا، چرخها که 4 عدد متحرك متناسب با قفس طراحی شده است.

text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi:embed'>

 

بالا