جلسات آمورشی اقتصاد در قرآن

  • شرح و توضیح :
  • سلسله جلسات آموزشی که هدف تبیین و ترویج اقتصاد در قرآن و مبارزه با اقتصاد ناسالم و مبارزه با ربا برگزار می شود
    بالا