آشنایی با کارشناسان موسسه

به نام خدا

مجموعه کارشناسان مرتبط با این موسسه دارای تخصص و تجربه در حیطه های ذیل می باشند

فقه

اصول فقه 

روانشناسی 

اقتصاد

فلسفه

فلسفه علم و فلسفه علوم اجتماعی

ادبیات عرب

اخلاق و عرفان

روش تألیف و تدوین کتاب درسی 

--------

برخی کارشناسان همکار با این موسسه عبارتنداز :

 ر ضا حبیبی (متخصص فقه و اصول ، و دکتری تعلیم و تربیت)

حق شناس(متخصص فقه و اصول و دکتری اخلاق

یحیی حبیبی (متخصص فلسلفه علوم اجتماعی ، کارشناس روانشناسی ، متخصص فقه و اصول

سید روح اله نوربخش ( متخصص فقه و اصول ، کارشناسی ارشد روانشناسی  ، محقق و متخصص  در حوزه اقتصاد  ،محقق و متخصص در حوزه اخلاق

عبد الرضا مهاجر ( متخصص فقه و اصول  ،متخصص  در حوزه اخلاق ، متخصص در حوزه روش تدریس و تألیف کتاب درسی  

بالا