فرزند پروری

کارگاه فرزند پروری

آموزش کارگاهی 5 مهارت موثر در کمک والدین در جلب همکاری و مشارکت فرزندان در راستای تعامل والدین با کودک به سبک فرزند پروری مقتدرانه

در طی 8 جلسه ( هفته­ای یک جلسه) ، پنج مهارت فرزند پروری آموزش داده شده است.

بالا