خود مهار گری

به نام خدا

معرفی کارگاه:

(کارگاه تقویت خودمهارگری) در دو جلسه

----

خود مهارگری برای افراد در عرصه های مختلف ضروری است و تقویت آن می تواند در حیطه های ذیل موثر باشد

1-      بهبود رابطه والدین با فرزندان

2-      بهبود روابط بین اعضای خانواده

3-      بهبود روابط بین خویشاوندان

4-      بهبود روابط اجتماعی صحیح در اجتماع و در محیط کار

----------

این دوره دو هدف عمده را دنبال می کند در گام نخست افزایش بینش شرکت کنندگان نسبت به فرایند و مراحل مهار خود و در گام بعد تمرین آن مراحل با مشارکت آنان.

بالا