مزایای خرید از به رشدبرگزاری کارگاه روانشناختیمشاوره ، تربیت فرزندارتقاأ توانمندی هاکارشناسانبیشتر بدانید

به رشد چه کار می کند ؟
.با ما بیشتر آشنا شوید.

آشنایی با کارشناسان موسسه

به نام خدا

مجموعه کارشناسان مرتبط با این موسسه دارای تخصص و تجربه در حیطه های ذیل می باشند

فقه

اصول فقه 

روانشناسی 

اقتصاد

فلسفه

فلسفه علم و فلسفه علوم اجتماعی

ادبیات عرب

اخلاق و عرفان

روش تألیف و تدوین کتاب درسی 

--------

برخی کارشناسان همکار با این موسسه عبارتنداز :

 ر ضا حبیبی (متخصص فقه و اصول ، و دکتری تعلیم و تربیت)

حق شناس(متخصص فقه و اصول و دکتری اخلاق

یحیی حبیبی (متخصص فلسلفه علوم اجتماعی ، کارشناس روانشناسی ، متخصص فقه و اصول

سید روح اله نوربخش ( متخصص فقه و اصول ، کارشناسی ارشد روانشناسی  ، محقق و متخصص  در حوزه اقتصاد  ،محقق و متخصص در حوزه اخلاق

عبد الرضا مهاجر ( متخصص فقه و اصول  ،متخصص  در حوزه اخلاق ، متخصص در حوزه روش تدریس و تألیف کتاب درسی  

خود مهار گری

به نام خدا

معرفی کارگاه:

(کارگاه تقویت خودمهارگری) در دو جلسه

----

خود مهارگری برای افراد در عرصه های مختلف ضروری است و تقویت آن می تواند در حیطه های ذیل موثر باشد

1-      بهبود رابطه والدین با فرزندان

2-      بهبود روابط بین اعضای خانواده

3-      بهبود روابط بین خویشاوندان

4-      بهبود روابط اجتماعی صحیح در اجتماع و در محیط کار

----------

این دوره دو هدف عمده را دنبال می کند در گام نخست افزایش بینش شرکت کنندگان نسبت به فرایند و مراحل مهار خود و در گام بعد تمرین آن مراحل با مشارکت آنان.