کارگاه ثبت تک واحدی

 اولین کارگاه از سری کارگاه های الکتروفیزیولوژی
ثبت پتانسیل تک واحدی
تئوری و عملی

 

پنج شنبه 14 بهمن ماه، ساعت 9 صبح - 4 عصر 
 پونک، بلوار میرزابابایی، ساختمان اسپیناس، موسسه پرتو دانش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

موضوعات کارگاه:

1- ثبت خارج سلولی

2- ثبت پتانسیل تک واحدی

3- نحوه ثبت پتانسیل تک واحدی

4- ثبت عملی

5- آنالیز داده ها

6- کاربرد تکنیک 

 

مدرسین کارگاه:

جناب آقای دکتر اسماعیل ریاحی --- مباحث تئوری

خانم زهره وزیری --- مباحث تئوری

آقای مهندس نوربخش ---- مباحث عملی

خانم ساناز امیرآبادی --- مباحث عملی

بالا